Suomeksi

kyna

Konkursförfarande

När de ekonomiska svårigheterna har vuxit stora och gäldenären är annars än enbart tillfälligt oförmögen att betala sina skulder då de förfaller ligger konkursen framför.

Ansökan om försättande i konkurs kan göras antingen av gäldenären själv eller borgenären och beslutet fattas alltid av tingsrötten på gäldenärens hemort. I ett aktiebolag förutsätts ett styrelsebeslut med majoritet. Om gäldenären själv uppgör konkursansäkan, kan företaget direkt försättas i konkurs.

Konkursen inleds när tingsrätten försätter gäldenären i konkurs och då förlorar gäldenären sin rätt att bestämma över konkursboets egendom.

Tingsrätten beslutar om att en boförvaltare sköter om utredningen av konkursboet, och då förlorar gäldenären sin rätt att bestämma över sin egendom i konkursboet.