Suomeksi

nappis

Indrivning av skulder

Om din kund inte betalar sina räkningar kan man antingen driva in räkningarna själv eller via en indrivningsbyrå. Normalt är det bäst att låta ett indrivningsföretag sköta indrivningen eftersom effektiv indrivning kräver sakkunskap, resurser och kännedom om lagstiftningen speciellt vad gäller indrivningen från konsumenter. Indrivningslagen ställer t.ex. maximisummor för indrivningsavgifter i olika situationer. Indrivning av skulder är t.ex. frivillig indrivning, tratta och juridisk indrivning.

Det är skäl att inleda indrivningen snabbt om betalningen inte inkommer trots påminnelsebrev.

Man kan indriva fordringar först när de har förfallit till betalning. En fordran har förfallit när betalningen inte har skett enligt avtalsvillkoren till förfallodagen eller till en exempelvis lagstadgad förfallodag. Om man inte avtalat om förfallodag på ett bindande sätt förfaller fordringen till betalning då borgenären meddelar om förfallandet till gäldenären.

I konsumtionsindrivning skall man komma ihåg god indrivningssed.

Länkar:

Tratta

Man kan också driva in sina fordringar av en näringsidkare med en betalningsuppmaning med offentlighetshot, dvs. tratta. Då uppmanas gäldenären att betala den förfallna fordringen inom en fastställd tidsfrist och om så inte sker publiceras detta faktum i Suomen Asiakastieto Oy:s och i övriga ekonomiska tidningar. Negativ publicitet sporrar till betalning. Gäldenären får också en anteckning om betalningsstörning i kreditupppgifterna. En betalningsstörningsanteckning p.g.a. tratta är i kraft tre år.