På svenska

kahvikuppi

Työsuhdeasiat

Työsopimuslain mukaan työsuhde voidaan irtisanoa vain asiallisesta ja painavasta syystä

Työsopimuslain mukaan työnantaja saa irtisanoa työsopimuksen, kun tarjolla oleva työ on taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi. Työsopimusta ei saa irtisanoa, jos työntekijä voidaan sijoittaa tai kouluttaa toisiin tehtäviin. Perustetta irtisanomiseen ei ole ainakaan silloin, kun työnantaja on joko ennen irtisanomista tai sen jälkeen ottanut uuden työntekijän samankaltaisiin työtehtäviin, vaikka hänen toimintaedellytyksensä eivät ole vastaavana aikana muuttuneet; tai töiden uudelleenjärjestelyistä ei ole aiheutunut työn tosiasiallista vähentymistä.

Ennen kuin työnantaja irtisanoo työsopimuksen taloudellisin ja tuotannollisin perustein, työnantajan on selvitettävä työntekijälle irtisanomisen perusteet ja vaihtoehdot niin hyvissä ajoin kuin mahdollista. Samalla on selvitettävä työvoimatoimistolta saatavat työvoimapalvelut. Tuotannollisin ja taloudellisin perustein irtisanotulla työntekijällä on oikeus niin sanottuun työnhakuvapaaseen, jonka pituus riippuu hänen työsuhteensa kestosta.

Irtisanomisaika voi määräytyä työsopimuslain, työsopimuksen tai työehtosopimuksen mukaan

Työnantajan takaisinottovelvollisuus koskee tilanteita, joissa henkilö on taloudellisin tai tuotannollisin perustein irtisanottu, ja työnantaja tarvitsee työntekijöitä samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin. Takaisinottovelvollisuuden kesto on 4 kuukautta työsuhteen päättymisestä lukien. Jos työsuhde on kestänyt keskeytyksettä sen päättymiseen mennessä vähintään 12 vuotta, takaisinottovelvollisuuden kesto on kuitenkin 6 kuukautta.

Työsuhdeasiat: